“Yalnız Değilsiniz“

İkamet İzni

Ülkemizde yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvuruları,  mevcut ikamet uzatmaları ve ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İkamet izni başvurunuz için gerekli bilgi ve belgeler:

"Kısa dönem turizm"

"Kısa dönem öğrenci değişim programı"

"Kısa dönem iş/Ticari"

"Kısa dönem Türkçe Kursu"

"Kısa dönem Tıbbi tedavi"

"Aile ikameti"

"Taşınmaz Malı Olanlar"

KVKK Aydınlatma ve bilgilendirme metnini okudum, onaylıyorum.

Bu bilgiler kimse ile paylaşılmaz ve teklif dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

 • 1-Kimler ikamet izni almak zorundadır?

  Bilindiği üzere ülkemize gelen yabancılar, ülkemizde, vize veya vize muafiyet süreleri kadar kalabilmektedirler. Bu süreden fazla kalmak isteyen yabancılar, Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda belirtildiği şekilde yetkili makamlara istenilen evraklarla başvurarak ikamet izni almak zorundadırlar.

 • 2-Vize uygulanmayan ülke vatandaşları en fazla kaç gün kalınabilir?

  Türkiye'ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedir. Ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet izni almaları zorunludur.

 • 3-İkamet yenileme başvurusu ne zaman yapılabilir?

  İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet izin süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmaktadır.

 • 4-Vize kalış süresinde ikamet başvurusu yapmayan kişi ne yapmalıdır?

  Vize ile gelen bir kişi vizesi bittikten sonra 10 gün içinde ceza demek şartıyla başvuru yapabilir ancak 10 günden daha fazla bir gecikme varsa çıkış giriş yapması gerekir.

 • 5-Türk vatandaşı ile evli yabancı ikamet izni almak zorunda mı?

  Türk vatandaşı ile evli olan yabancılara bazı gereklilikleri yerine getirdikten sonra ikamet izni hakkı tanınmaktadır. Ancak ilk önce evliliklerini de ispat etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle evlilik cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini almış olmaları gerekiyor. Türkiye’ de evli olan bir yabancı da yapılan evliliğin Türk makamları tarafından da onaylanmış olması şartı aranmaktadır. Bir Türk vatandaşı ile evli olan kişiye 3 yıllık bir ikamet izni verilmektedir.

 • 6-Kaç çeşit ikamet İzni vardır ?

  KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
  AİLE İKAMET İZNİ
  ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
  UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
  İNSANİ İKAMET İZNİ
  İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

 • 7-Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

  1-Bilimsel araştırma için gelecekler;
  Bilimsel araştırma için gelecek yabancıların ilgili kurumlarda izin belgesi alması eğer izin almaya gerek olamayan bir araştırma yapacaklarsa araştırma konusunu açıklayan bir yazıyla başvuru yapmaları gerekir.
  Bu amaçla gelecek yabancılara ikamet izni düzenlenebilmesi için, yurt dışı temsilciliklerimizden ‘Bilimsel Araştırma’ amaçlı vize alınmış olması gerekmektedir.
  2-Türkiye’de gayrimenkul malı bulunan yabancılar;
  Bu tür ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması şarttır. Ayrıca aile üyeleri tapuda isimlerinin olması şartıyla ikamet izni başvurusu yapabilir. Aile üyeleri, başvuru sahibinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu ifade etmektedir.
  3-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar;
  Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı şirketlerin antetli kağıda yazılı referans ve açıklama mektubu ile beraber aşağıdaki belgeler istenir.
  Şirketin Noter onaylı imza sirküleri
  Şirketin Noter onaylı vergi levhası kopyası
  Şirketin Noter onaylı Faaliyet belgesi fotokopisi
  Şirketin Noter onaylı Ticaret sicil gazetesi
  4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar;
  Hizmet içi eğitim verecek kurum ve kuruluşlardan verilecek eğitim programı hakkında detaylı bir şekilde yazılı belge istenir.
  5-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;
  İkamet izni talep eden yabancının üniversiteden öğrenci belgesi sunması gerekir. İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.
  6-Turizm amaçlı kalacak yabancılar;
  Turizm amaçlı ikamet isteyen yabancılardan seyahat programlarını gösteren belge ve bilgiler istenebilir.
  7-Tedavi amaçlı kalacak olan yabancılar
  Genel halk sağlığını tehdit eden tehdit edebilecek hastalığı olmamak şartıyla kalacak olan yabancılar hastalık ve tedavi süreciyle ilgili hastaneden alacakları bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. İkamet izni tedavi süresine göre düzenlenir.
  8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar;
  Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.
  9-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;
  10-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;
  Vizesini de Türkçe kursu amaçlı alan yabancıların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurslardan öğrenci belgesi alması gerekir ve en fazla iki defa ikamet izni verilir.
  11-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;
  Bu tür ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.
  12-Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar;
  Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.
  13-Türkiye’de çalışmayan ülkemizde yatırım yapacak yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;
  Bu ikamet türü en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.
  14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni verilebilir.

 • 8-Uzun Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

  Türkiye' de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış yabancılara, İçişleri Bakanlığının onayıyla yabancının bulunduğu ilin valiliği uzun dönem ikamet izni verebilir.

 • 9-Kimlere Uzun Dönem ikamet verilmez ?

  Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

 • 10-Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

  Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

 • 11-Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?

  - Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak ( Kesintisiz sekiz yıllık sürenin hesaplanmasında öğrenci ikameti ile geçen sürenin yarısı sayılır, diğer ikamet izin sürelerinin ise tamamı sayılır) ,
  - Son üç yıl içinde sosyal yardım almaması,
  - Düzenli ve yeterli bir gelirinin olması,
  - Geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması,
  - Kamu düzeni veya güvenliğine aykırı bir durumunun olmaması,

 • 12-Uzun dönem ikamet izni alan yabancıların hakları nelerdir?

  Bu kişilerin askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bununla beraber kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

 • 13-Uzun Dönem ikameti iptal edilen kişi tekrar başvuru yapabilir mi?

  Evet yapabilir ?

 • 14-İptal edilen Uzun Dönem İkamet İznini tekrar almak için 8 yıllık şart var mı ?

  Hayır, yok. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye de kalma şartı aranmaz ve başvuru en geç bir ay içinde neticelendirilir.

 • 15-İkamet Uzun Dönem İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

  Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

 • 16-Uzun dönem ikamet izni alan yabancılar hangi haklara sahiptir?

  Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

 • 17-Uzun Dönem İkamet İzni hangi nedenlerle iptal veya red edilir, uzatılmaz ?

  - Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
  - Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.
  Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.
  Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular
  İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır.
  Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.
  Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere

 • 18-Kimler Aile İkameti başvurusu yapabilir ?

  İkamet iznine sahip yabancıların;
  a) Yabancı eşine,
  b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
  c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,
  aile ikamet izni düzenlenebilir.

 • 19-Çok eşli yabancıların eş ve çocuklarının ikamet başvurusu nasıl yapılır ?

  Aile ikamet izni başvurusu yapan yabancının çok eşli olması durumunda sadece bir tanesine ikamet izni verilebilir. Ancak, yabancının bütün çocukları için aile ikamet izni verilebilir.
  Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

 • 20-Aile ikamet izni kimlere öğrenci ikamet hakkı sağlar mı ?

  Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

 • 21-Aile ikameti olan yabancılar hangi hallerde kısa dönem ikamete başvurabilir ?

  - Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)
  - Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,
  - Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

 • 22-Aile İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

  - Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.
  - Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

 • 23-Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir?

  Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.
  - Destekleyicide aranan şartları karşılamak,
  (Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)
  - Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,
  (Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması)

 • 24-Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

  - Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
  - Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
  - Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

 • 25- Öğrenci İkameti kimlere verilir?

  Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilir. Ayrıca Orta öğretim öğrencileri de ailelerinin muvafakatı ile öğrenci ikameti alabilirler.

 • 26-İkamet başvurularını hangi adresten yapabiliriz ?

  İlk defa ikamet izni başvurusu yapıyorsanız eğer, ikamet izni başvurunuzu mutlaka www.goc.gov.tr adresinden e-ikamet üzerinden, vize ya da vize muafiyeti süresi içerisinde iken yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir

 • 27-Kayıt Dondurma, Kayıt Yenilememe veya Kayıt silme durumunda ne yapmalıyım ?

  Bu üç durumda da öğrenciliğiniz biteceği için okul ile ilişkinizin kesildiği tarihten itibaren 10 gün içinde yeni kalış sebebine uygun İkamet İzni için geçiş başvurusu yapmalısınız .

 • 28-Kişisel bilgi ( adres, pasaport vb. ) değişikliğinde ne yapmalıyım ?

  Kişisel bilgilerinizde değişiklikleri (örneğin medeni haliniz, adresiniz, pasaportunuz değişirse ) 20 gün içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmelisiniz.

 • 29-Öğrenci ikameti olan yabancının eş ve çocuğuna hangi hakları sağlanır ?

  Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

 • 30-Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

  Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.
  Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.
  Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

 • 31-Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

  İlk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenler özel sağlık sigortası yaptırmalıdır.

 • 32-Uluslararası öğrenciler Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde ne yapmalıdır ?

  a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.
  b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

 • 33-Öğrencilerin Çalışma Hakkı

  Türkiye de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ancak bu öğrencilerin çalışma izni hakkında mevzuat yayınlanmamıştır. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

 • 34-Öğrenci İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

  Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,
  Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
  Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,
  Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması, hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 • 35-İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

  Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
  Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
  Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
  Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
  Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
  Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
  Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.

 • 36-İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

  İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

 • 37-İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

  İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz

 • 38-İnsani İkamet İzninde adres kayıt ve diğer ikametlere geçiş nasıl yapılır?

  İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler. İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

 • 39-İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

  İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

 • 40-İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Süresi Nedir?

  İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir. Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez.

 • 41-İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

  - Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,
  - Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,
  - Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru ikamet izni iptal edilir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmez.

 • 42-İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Şartları Nelerdir?

  İnsan ticareti mağduru ikamet izninde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

Securance Danışmanlık

İletişim Bilgileri