“Yalnız Değilsiniz“

Çalışma İzni

Securance Danışmanlık, Türkiye’deki Yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni alabilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.
Türkiye’de yabancı uyruklu bir kişinin çalışabilmesi için Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalıştığı işverenin başvurusu ile çalışma izni alması gerekir. Çalışma izni almadan çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilir ve ülkeye giriş yasağı konur.

Çalışma izni başvurusu için aşağıdaki bilgileri doldurarak belgeleri yükleyebilirsiniz.

KVKK Aydınlatma ve bilgilendirme metnini okudum, onaylıyorum.

Bu bilgiler kimse ile paylaşılmaz ve teklif dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

 • 1- Türkiye’deki Yabancı uyruklu kişiler şahsen başvuru yapabilirler mi ?

  Hayır yapamazlar, mutlaka Türkiye’de yerleşik bir şirkette çalışması ve bu şirketin başvuru yapması gerekir.

 • 2- Çalışma İzni süresi ne kadardır ?

  İlk başvuru 1 yıl, 2. Yenileme 2 yıl, 3. Yenileme 3 yıllık süreler olabilir.

 • 3- İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterlimi?

  Hayır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur.

 • 4- Çalışma izni ikamet izni sayılır mı?

  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez.

 • 5- Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu meslek ve görevler nelerdir?


  - Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
  - Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
  - Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
  - Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
  - Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
  - Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
  - Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.))
  - Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
  - Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
  - Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

 • 6- Çalışma izni başvurusu red edilen yabancının itiraz hakkı var mıdır?

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine tebliğ eder. Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

 • 7- Ev hizmetlerinde hangi koşullarda yabancı çalıştırılmasına izin verilir?

  Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığa yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında konutlarda yabancı personele çalışma izni verilmemektedir. İşverenin bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur. Ciddi bakım gerektiren ağır haller dışında erkek yabancılara konutlarda çalışma izni verilmemektedir.

 • 8- Çalışma izni verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır?

  6735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca ,çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.

 • 9- Süresiz çalışma izni nedir?

  Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

 • 10- İzinsiz çalıştığı tesbit edilen yabancılar ve işverenlerinin hakkında hangi işlemler uygulanır?

  Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Göç İdaresi makamlarınca yürütülmektedir.

 • 11- Türkiye çalışmak isteyen yabancılar çalışma izni almak zorunda mıdır?

  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur. Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedirler.

 • 12- Türkiye’de çalışma iznine sahip olan bir yabancının aile üyelerinin ikamet izni hakkı var mıdır?

  Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da, yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla, süreli çalışma izni verilebilir.

 • 13- Çalışma iznim var. Türkiye’de eğitim görebilir miyim?

  Çalışma iznine sahip yabancının öğrenci ikamet alabilme koşullarının ortaya çıkması halinde çalışma izni ile öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan faydalanabilir.

 • 14- Geçici koruma kapsamındayım, çalışma izni alabilirmiyim?

  Geçici koruma sağlanan yabancılar geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten 6 ay sonra çalışma izni almak için başvurabilirler.

 • 15- Türkiye’de öğrenci olarak bulunmaktayım. Çalışma iznine başvuruda bulunabilir miyim ?

  Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almak kaydı ile çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlar.

 • 16- Yabancı futbolcular için çalışma izni almak gerekir mi?

  Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince çalışma izni almalarına gerek yoktur.

 • 17- Çalışma İzni Transferi Nasıl Yapılır?

  Çalışma izni transferi, yabancının çalışma izni devam ederken iptal edilmeden yeni bir çalışma izni başvurusu yapılarak gerçekleştirilir. Özenle yapılması gerekir aksi takdirde süreç hem yabancı hem işveren için daha da zorlu bir hale gelebilir.

 • 18- Çalışma İzni Transferi Şartları nelerdir?

  Transfer & iş yeri değişikliği işleminde en önemli şart, yabancının hali hazırda çalıştığı iş yerinin transfer işlemine izin vermesidir. Şimdiki işveren eğer çalışma izni transferine müsaade etmiyorsa bunu yapmak mümkün değildir. Bu durumda yabancının ülkesine veya başka bir ülkeye giriş-çıkış yapması gerekmektedir.
  Öte yandan başka bir şart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından getirilmiştir. Yabancının sürekli olarak iş değiştirmesini önlemek amacıyla getirilen bu şart belirli süre çalışma şartıdır.

 • 19- Sektörlere Göre Çalışma İzni Transferi

  Çalışma izni transferi, sektör fark etmeksizin geçerli bir çalışma iznine sahip yabancılar için yapılabilir. Ev hizmetleri de dahildir.

 • 20- Bağımsız çalışma izni nasıl alınır?

  Bağımsız çalışacak yabancının en az

 • 21-Ev Hizmetlerinde Çalışma İzni şartları nelerdir ?

  Evinde 12 yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak yabancı personel için çalışma izin alabilirler.
  Evinde veya başka bir evde birinci derece akrabası olması şartıyla 65 yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.
  65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

 • 22-Sağlık Sektöründe Çalışma İzni şartları nelerdir ?

  Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması gerekiyor. Yine bu kişilerin mesleklerini icra etmesine engel bir halleri olmamalı ve TÖMER standartlarına göre en az B seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekiyor.
  Yabancı sağlık mesleği mensubunun ayrıca Sağlık Bakanlığından çalışma izni alması da gerekiyor.
  Yabancı sağlık mensuplarına çalışma izni alınabilmesi için, kendisinden istenen belgeler ile çalışacağı kurumdan istenen belgeler farklılık gösterebilir.
  Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Faaliyet İzin Belgesi almaları gerekiyor.

 • 23-İş yeri açacak Suriyeliler için çalışma izni kriterleri nelerdir ?

  Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu yabancılar diğer yabancı uyruklu kişiler için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin bir çoğundan muaf tutulmuştur. Türkiye'de iş yeri açan Suriye uyruklu yabancılar da zorunlu olan yasal çalışma izni alabilirler.
  Başvuru Şartları;
  Vergi mükellefi olunması,
  Ticaret odasında kaydının bulunması,
  İş yeri sigorta tescilinin bulunması,
  Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,
  En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
  Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde iş yeri açması ve çalışmak üzere başvuru yapması,
  Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmamasıdır.
  Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler İş yeri açtıktan sonra yasal çalışma izni alarak Belediyelerden iş yeri ruhsatı alabilir sayısız birçok avantajlardan yararlanabilirler..

 • 24- İş yerlerinde çalışacak Suriyeli personel için çalışma izni kriterleri nelerdir ?

  Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu personel çalıştıracak iş yerleri; diğer yabancı uyruklu personel istihdamı için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin bir çoğundan muaf tutulmuştur.
  İş yerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan iş yerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir.
  Başvuru Şartları ;
  Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,
  En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
  Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde çalışmak üzere başvuru yapılması,
  Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması.

 • 25-Bir yabancının çalışacağı şirketlerin özellikleri nelerdir ?

  İş yerlerinde yabancı personel istihdamı için çalışma izni almak zorunludur.
  Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranır.
  İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
  İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

 • 26 - ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER NELERDİR ?


  • Faaliyet Belgesi
  • Şirketin en son sermaye ve ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi
  • Bir önceki yıla ait kurumlar vergisi beyanı, son yılın son dönemine ait geçici vergi beyanı,
  • Son 6 aya ait sgk hizmet döküm listesi
  • E-imza
  • Vergi levhası
  • Şirket yetkilisi İmza sirküleri ve kimliği
  • Şirketin vergi borcu yoktur yazısı
  • 100.000 tl ödenmiş sermayeye ait evrak

 • 27 - ŞİRKET ÇALIŞANI YABANCI TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER NELERDİR ?


  • Yurtiçi başvurusu ise en az 6 aylık ikamet izni
  • Yurtdışı başvurusu ise konsolosluk referans numarası
  • Pasaport kopyası
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi kopyası
  • 1 Biyometrik fotoğraf
  • Evli ise eşe ait pasaport
  • E devlette kayıtlı yerleşim yeri belgesi

 • 28 -EV HİZMETLERİ - BAKIM ELEMANI OLARAK YABANCI ÇALIŞTIRMAK İSTEYEN BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELERİ HAZIRLAMALIDIR ?


  • E-imza
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • E devletten alınan yerleşim yeri belgesi
  • Yaşlı veya hasta için alınıyorsa doktor raporu

 • 29- Ev hizmetleri / bakım elemanı olarak çalışacak yabancı hangi belgeleri hazırlamalıdır ?


  • Yurtiçi başvurusu ise en az 6 aylık ikamet izni
  • Yurtdışı başvurusu ise konsolosluk referans numarası
  • Pasaport kopyası
  • 1 biyometrik fotoğraf
  • Evli ise eşe ait pasaport
  • Türkiyedeki kayıtlı ev adresi

 • Yasal Uyarı

  Bu web sayfamızdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiş olup bir karar vermeden önce güncel bilgileri değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Securance Danışmanlık

İletişim Bilgileri