“Yalnız Değilsiniz“

Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

1-Bilimsel araştırma için gelecekler;
Bilimsel araştırma için gelecek yabancıların ilgili kurumlarda izin belgesi alması eğer izin almaya gerek olamayan bir araştırma yapacaklarsa araştırma konusunu açıklayan bir yazıyla başvuru yapmaları gerekir.
Bu amaçla gelecek yabancılara ikamet izni düzenlenebilmesi için, yurt dışı temsilciliklerimizden ‘Bilimsel Araştırma’ amaçlı vize alınmış olması gerekmektedir.
2-Türkiye’de gayrimenkul malı bulunan yabancılar;
Bu tür ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması şarttır. Ayrıca aile üyeleri tapuda isimlerinin olması şartıyla ikamet izni başvurusu yapabilir. Aile üyeleri, başvuru sahibinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu ifade etmektedir.
3-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar;
Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı şirketlerin antetli kağıda yazılı referans ve açıklama mektubu ile beraber aşağıdaki belgeler istenir.
Şirketin Noter onaylı imza sirküleri
Şirketin Noter onaylı vergi levhası kopyası
Şirketin Noter onaylı Faaliyet belgesi fotokopisi
Şirketin Noter onaylı Ticaret sicil gazetesi
4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar;
Hizmet içi eğitim verecek kurum ve kuruluşlardan verilecek eğitim programı hakkında detaylı bir şekilde yazılı belge istenir.
5-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;
İkamet izni talep eden yabancının üniversiteden öğrenci belgesi sunması gerekir. İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.
6-Turizm amaçlı kalacak yabancılar;
Turizm amaçlı ikamet isteyen yabancılardan seyahat programlarını gösteren belge ve bilgiler istenebilir.
7-Tedavi amaçlı kalacak olan yabancılar
Genel halk sağlığını tehdit eden tehdit edebilecek hastalığı olmamak şartıyla kalacak olan yabancılar hastalık ve tedavi süreciyle ilgili hastaneden alacakları bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. İkamet izni tedavi süresine göre düzenlenir.
8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar;
Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.
9-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;
10-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;
Vizesini de Türkçe kursu amaçlı alan yabancıların, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurslardan öğrenci belgesi alması gerekir ve en fazla iki defa ikamet izni verilir.
11-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;
Bu tür ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.
12-Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar;
Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.
13-Türkiye’de çalışmayan ülkemizde yatırım yapacak yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;
Bu ikamet türü en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.
14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni verilebilir.